Politika, poslanstvo ter cilji kakovosti in ravnanja z okoljem

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem

1. Kakovost je osnovna usmeritev podjetja. Osnovni cilj je: izvajati in prodajati kakovostne rešitve, ki zadovoljijo potrebe in zahteve strank.

2. Naše rešitve morajo v celoti ustrezati zahtevam, ki jih določajo nacionalni in mednarodni predpisi in standardi. Zadovoljujejo naj zahtevne stranke in naj bodo prijazni do človeka in okolja.

3. Kakovost podjetja pomeni tudi spoštovanje dogovorjenih rokov, razpoložljivost, konkurenčne cene, do kakovosti poslovanja v celoti.

4. Za kakovost je najprej odgovoren direktor podjetja, ki planira in usmerja vse aktivnosti za doseganje kakovosti. Svoj del odgovornosti za kakovost nosijo vsi zaposleni v podjetju glede na pristojnosti in odgovornosti pri delu.

5. Zavezani smo k stalnemu izboljševanju kakovosti ter zmanjševanju onesnaževanja.

6. Zavezani smo k spoštovanju zakonskih zahtev.

7. Javnosti omogočamo dostop do politike kakovosti in ravnanja z okoljem.

8. Sistem kakovosti in ravnanja z okoljem bomo vzdrževali na ravni zahtev mednarodnih standardov ISO 9001 in ISO 14001. Sistem vodenja je dokumentiran v POSLOVNIKU vodenja, le-ta pa je usklajen s prakso.

Poslanstvo

Zagotavljati celovite rešitve na področju vseh vidikov obdelave zraka v vseh vrstah objektov.

Splošni cilji kakovosti so naslednji:

• Izboljšati kakovost storitev;
• Izboljševati tehnološke procese;
• Povečevati uspešnost podjetja s stalnimi izboljšavami, zmanjševanjem stroškov poslovanja
ter izboljševanjem poslovanja v celoti;

Izvedbeni cilji kakovosti so sestavni del letnega poslovnega plana podjetja.

Okvirni cilji ravnanja z okoljem so:

• Izboljšati kakovost storitev;
• Zmanjšati porabo naravnih virov;
• Zmanjšati onesnaževanje okolja;
• Ustrezno ravnanje z odpadki;

Izvedbeni cilji ravnanja z okoljem so sestavni del letnega plana podjetja.

 

Straža, 15.1.2012
Boris Lavrič, direktor

TOP