Splošni pogoji nabave in prodaje

Splošni pogoji nabave

1. POŠILJANJE NAROČIL

Naročila so poslana dobavitelju (faks, elektronska pošta, redna pošta), ki svoje soglasje potrdi tako, da naročniku v roku 2 dni vrne potrjen izvod. V primeru, da dobavitelj ne reklamira naročila v dveh dneh se šteje naročilo za sprejeto.

2. DOBAVE

Dobavitelj se obvezuje dobaviti izdelke naročniku na dogovorjeno mesto ali opraviti storitve v skladu z naročilom. Datumi dobave, ki so določeni na količinskih naročilih, so datumi prispetja izdelkov na dogovorjeno mesto oz. datumi, ko je storitev opravljena (datum prevzema) in ne datumi odpreme. V primeru, da je prevoz blaga organiziran s strani naročnika velja, da je dobavitelj opravil svojo obveznost, ko je blago naloženo na transportno sredstvo naročnika. Dobavitelj se obvezuje izvesti dobavo oz. opraviti storitev v dobavnem roku, ki je določen v posameznem naročilu. V primeru zamude pri izvedbi obveznosti lahko naročnik brez predhodnega poziva dobavitelju uveljavi zamudno kazen v višini 1% na dan oz. ne več kot 15% celotne vrednosti in mu zaračuna vso nastalo poslovno škodo, ki bo nastala zaradi zamude ali nekvalitetne dobave opreme.

3. OBVESTILO O ODPREMI, DOBAVNICA, IDENTIFIKACIJA

Dobavitelj se obvezuje naročniku poslati obvestilo o odpremi za vsako dobavo,katero izvrši sam ali katero po njegovem nalogu izvrši prevoznik. Vsako dobavo mora spremljati dobavnica v treh izvodih z naslednjimi podatki:

 • naziv in popoln naslov dobavitelja
 • številka naročila
 • naziv in količina materiala
 • kataloške številke izdelkov
 • izjava o skladnosti blaga
 • izjava o poreklu blaga
 • navodila za uporabo v slovenskem jeziku
 • garancijski list
 • datum odpreme.

Dobavitelj se obvezuje dobaviti izdelke v skladu z načinom embaliranja in pogoji transporta, katere določa naročilo in njegovi morebitni dodatki ter tehnično prevzemni pogoji iz povpraševanja.Na vsakem paketu, zaboju oz. pošiljki morajo biti jasno navedeni naslednji podatki:

- naziv in popoln naslov dobavitelja
- specifikacija izdelkov v skladu s postavkami količinskega naročila
- kataloške številke izdelkov
- količina blaga v paketu,zaboju oz. pošiljki
- kraj dobave
- datum odpreme.

Dobavitelj specificira dobavo storitev na ustreznem obračunskem listu (dobavnica,delovni nalog, obračunski list,zapisnik tehničnega pregleda.). Naročnik si pridržuje pravico zavrnitve prevzema dobave. V tem primeru dobavitelju vrne vse izdelke, ki niso bili naročeni, ki so bili odpremljeni brez njegovega naloga, ki so bili dobavljeni vnaprej oz. za katere se je ob prispetju izkazalo, da ne ustrezajo specifikaciji blaga na naročilu.

4. PREVZEM

Naročnik se obvezuje opraviti administrativni prevzem na dan dobave izdelkov (oz. na dan opravljene storitve) pod pogojem, da je prejel dogovorjeno dokumentacijo (obvestilo o odpremi, najava dobave opreme, dobavnica oz. ustrezni obračunski list), izstavljeno v skladu z določili splošnih pogojev nabave in da identifikacija izdelkov ustreza določilom splošnih pogojev nabave, ter da so izdelki dobavljeni eno uro pred zaprtjem skladišča naročnika. V primeru, da je dokumentacija nepopolna, se administrativni prevzem odloži do dne, ko jo dobavitelj ustrezno dopolni. Dobavitelj se obvezuje v čim krajšem času zamenjati ali popraviti izdelke (oz. dopolniti storitev) za katere se je ob prevzemu ali med uporabo izkazalo, da niso brezhibni oz. so neustrezni. Blago se smatra dobavljeno in storitev opravljena, ko je prevzeta vsa navedena dokumentacija.

5. GARANCIJA

V primeru reklamacij je dobavitelj dolžan v roku 24 ur po prejemu reklamacijskega zapisnika s strani naročnika pristopiti k odpravi reklamirane napake in jo brezplačno odpraviti takoj oz. v najkrajšem možnem času. Ne glede na določilo prejšnjega odstavka dobavitelj jamči za kakovost dobavljenega materiala, dela ali sklopa ves čas trajanja garancije Inpro kupcu.

6. FAKTURIRANJE DOBAVLJENIH IZDELKOV IN OPRAVLJENIH STORITEV

Dobavitelj je dolžan izstavit iračun v dveh izvodih na naslov Inpro d.o.o., Loke 4, 8351 Straža, s priloženo kopijo dogovorjene dokumentacije (dobavnica, obračunski list dobavitelja, zapisnik tehničnega pregleda, zapisnik o nadzoru) podpisane s strani dobavitelja in naročnika. Za datum zapisnika se šteje datum, ko na zapisnik ni nobenih pripomb s strani naročnika. Naročnik mora račune prejeti najpozneje v roku 5 dni od dneva dobave blaga ali opravljene storitve. V nasprotnem primeru se premakne datum nastanka obveznosti in s tem valuta plačila za ustrezno število zamujenih dni. Za ta čas dobavitelj nima pravice zahtevati zamudnih obresti.V primeru, da plačilo zapadena soboto ali dela prost dan, se le-to izvrši prvi naslednji dan. Za tačas dobavitelj nima pravice zaračunati zamudnih obresti. Račun mora biti izdan v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost. Vsebovati pa mora tudi naslednje podatke:

- številko naročila oz. odpoklica
- kataloške številke izdelkov oz. specifikacija opravljene storitve
- številko dobavnice
- kodo dobavitelja
- podatke o banki (naziv banke in št. bančnega računa).

7. PLAČILNI POGOJI

Roki zapadlosti plačil in način plačila so določeni v posameznem naročilu. Plačilo računa še ne pomeni, da naročnik dokončno priznava kakovost dobav.

8. SPLOŠNE KLAVZULE

V primeru, da dobavitelj na orodjih ali na osnovi načrtov in dokumentov, ki so last Inpra želi izvrševati naročila, ki jih ne izda Inpro, mora od Inpra pridobiti pisno dovoljenje, še posebej, če gre za izvršitev naročil za tretje osebe ali izdelovanje delov, namenjenih za ponovno prodajo v državi dobavitelja ali za izvoz. Dobavitelj se strinja, da je naročilo predmet stroge poslovne tajnosti in se zato obvezuje, da dokumentov, načrtov, znanja, informacij,orodij in vzorcev, ki jih je dobil od Inpra ali do katerih je med sodelovanjem imel dostop, kot tudi iz tega izhajajočih realizacij, ne bo razkril ali prenesel tretjim osebam. Dobavitelj se obvezuje, da bo storil vse potrebno, da bo tajnost zagotovljena. Skice, dokumenti, načrti in vzorci, ki so delno ali v celoti zasnovani v Inpro ali pri njegovih partnerjih in s katerimi bo dobavitelj seznanjen oz. jih bo sam izdelal za potrebe Inpra, so in bodo ostali izključna last Inpra, ki si pridržuje pravico, da jih posreduje svojim licenčnim partnerjem ali dobaviteljem. V nobenem primeru in v nobeni obliki ne smejo Inprova naročila biti povod za posredno ali neposredno reklamo. Dobavitelj je dolžan skleniti vsa potrebna zavarovanja, ki naročniku ali tretjim osebam jamčijo nadomestilo za škodo, ki izhaja iz dobaviteljeve odgovornosti. Dobavitelj je dolžan naročniku predložiti dokazila in potrdila o veljavnem zavarovanju z navedbo narave in trajanja garancij in franšiz. Pri opravljanju del je dobavitelj dolžan spoštovati splošno veljavne predpise s področja varstva pri delu pa tudi interne predpise naročnika. Dobavitelj se obvezuje spoštovati naročnikove interne in zakonske predpise in navodila o ravnanju z okoljem, ter se po njih ravnati. Dobavitelj je izbran za izvedbo naročila na osnovi osebnih sposobnosti vodje podjetja ali skupine vodstvenih kadrov na dan podpisa naročila, na osnovi njihove kapitalske udeležbe kot tudi finančnih, človeških in materialnih sredstev, s katerimi razpolagajo znotraj svojega podjetja. Dobavitelj se obvezuje, da bo v primeru sprememb v podjetju o tem obvestil naročnika, ki bo imel pravico razveljaviti naročilo.Za reševanje sporov je pristojno sodišče v Novem mestu.

Splošni pogoji prodaje: Hlajenje

SPLOŠNA DOLOČILA

Spodaj navedeni splošni pogoji so sestavni del vseh predračunov, računov, ponudb in pogodb in veljajo za vse kupce in poslovne partnerje, četudi to na prodajnih dokumentih ni posebej navedeno. Nakupni pogoji, ki jih je kupec določil brez soglasja s prodajalcem niso zavezujoči, čeprav so navedeni ob naročilu. Vsa prejeta naročila morajo biti v pisni obliki. Naročila dobijo veljavnost le z našo pisno potrditvijo. Kot pisno potrjena naročila se smatrajo tudi potrditve po faksu in elektronski pošti. Ti splošni pogoji ne veljajo oziroma ne veljajo v celoti, če se pogodbeni stranki s pisno pogodbo o posameznih vprašanjih izrecno drugače dogovorita.

OBSEG IN VSEBINA DEL

Storitev KlimaRent®(v nadaljevanju KlimaRent®) pomeni postavitev klimatizacijske ali druge opreme na lokaciji naročnika s kanalnim priklopom, sistemom za upravljanje ter preventivnim in kurativnim vzdrževanjem. Postavitev opreme se izvede po predhodno izdelani študiji in tehnološkem postopku na predvidene lokacije. V primeru, da naročnik ugotovi, da je premalo instalirane moči, ima možnost naročila dodatnih enot. Poleg postavitve opreme so predmet pogodbe še naslednja dela:

- Dovoz opreme do lokacije naročnika
- Napeljava dovodnih in vpihovalnih kanalov Ø500, vključno s prehodom kanalov skozi okna
- Priklop elektro napajanja na pred pripravljene kable
- Krmilni sistem za upravljanje v prostoru
- Redno vzdrževanje izposojene opreme, odpravljanje zastojev in šolanje uporabnika
- V primeru, da pogodba ni podaljšana za naslednje obdobje, vsebuje tudi stroške demontaže.

CENA STORITVE

Cena se oblikuje po veljavnem ceniku na osnovi števila najemnih dni. Storitev se obračunava od datuma podpisa primopredajnega zapisnika. Naročnik je dolžen primopredajni zapisnik potrditi/zavrniti najkasneje v roku 48 ur. Vse cene so v EUR in ne vključujejo davka na dodano vrednost in rabatov. Vsaka od strank v kupoprodajnem odnosu morebitne posebne zakonske dajatve določene v občini, pokrajini ali državi v EU, poravnava pri sebi. Stroške bančnih provizij vsaka od strank krije na svoji strani.

Pri najemih hladilne opreme za 1 ali več zaporednih sezon skupna cena storitve hlajenja in prezračevanja, predstavlja plačilo za celotno hladilno sezono, to je za pet mesecev, z začetkom maja in zaključkom septembra. Ostali meseci so za naročnika brezplačni, saj oprema ostane na postavljenem mestu in se lahko uporablja s strani naročnika. Zato govorimo o letnem znesku plačila. Frekvenca uporabe naprav ne vpliva na ceno najema. Cena KLIMARENT vsebuje vzdrževanje strojne opreme v tehnično ustreznem stanju. Oprema se brezplačno zamenja v primeru strojeloma ali z meritvami dokazanega slabšega delovanja. ( Glej točko GARANCIJE IN JAMSTVA ). O potrebnosti zamenjave odloča servisna služba izvajalca.

V ceni je zajet en preventivni servis, kjer se opravi tudi pranje klimatov in zamenjava filtrov. Glede na lokacijo stranke in značilnosti njenega tehnološkega postopka, je sistem različno obremenjen z umazanijo, posledica tega pa je lahko zmanjšana zmogljivost sistema. To pa ne more biti vzrok za implementacijo kazenskega člena 0,7%/dan, saj je to posledica pogostosti uporabe in lastnosti lokacije. Če se izkaže to za primer, potem naročnik preko spletne prijave: http://servis.klimarent.com prijavi težavo, oz. naroči izredni servis, ki se plača po ceniku INPRO.

V ceni KLIMARENT je vključeno vzdrževanje distribucijskega sistema v tehnično ustreznem stanju. Cena ne vsebuje estetskih dopolnil. Cena vsebuje zamenjavo PVC kanalov ali pranje tekstilnih kanalov vsako peto leto. Cena ne vsebuje individualnih zahtev in potreb naročnika po higienski neoporečnosti. Predčasne storitve čiščenja ali predčasne zamenjave,potrebne zaradi specifik delovnega okolja (umazanija, prah, oljne pare, ipd...) naročnika, lahko naročnik pri izvajalcu proti plačilu po aktualnem ceniku dodatno naroči.

Po vsakem servisnem posegu, je naprava zaščitena z varnostno plombo. Varnostno plombo, lahko odstrani uporabnik, samo ob komunikaciji s servisno službo. Servisna služba, potrdi po elektronski pošti, da je dovolilo pretrganje plombe. Če je plomba poškodovana, pa servisna služba KLIMARENTA , ni izdala dovolila, potem se smatra, da je naročnik nepooblaščeno posegal v delovanje naprave. V takšnem primeru, ne veljajo garancije delovanja opreme. Težave v delovanju, se ne more pripisati v breme izvajalca. Morebiti potreben poseg servisa izvajalca, se obračuna po aktualnem ceniku.

V ceni najema niso vključeni stroški pregledov naprav s strani lokalnih ali državnih inšpekcijskih organov ( npr. meritve emisij, pregled kurišč, meritve ozemljitev...).

PLAČILNI POGOJI

Račun je plačljiv v roku in na način, kakršen je bil dogovorjen ob sklenitvi pogodbe oziroma potrjen ob prejemu naročila.Kot datum plačila se šteje datum prejetja kupčevih sredstev na naš transakcijski račun pri poslovni banki. V primeru, da kupec ne plača kupnine v dogovorjenem plačilnem roku, smo upravičeni zaračunati zakonske zamudne obresti. V primeru neuspešnega dogovora o poravnavi terjatev, bomo po predhodnem pisnem opominu, plačilo izterjali s tožbo. Strošek vsakega opomina zaračunavamo v znesku 5 eur.

V primeru nepravočasnih plačil obveznosti bo prodajalec zakasnela plačila razporejal tako, da bo najprej pokril zamudne obresti in stroške opomina, šele nato preostale finančne obveznosti.

Ob podpisu pogodbe ali potrditvi naročila se lahko prodajalec in naročnik dogovorita za razdelitev plačila na več enakih mesečnih obrokov. V takšnem primeru se faktura za mesečni obrok plačila izstavi 20. v mesecu za tekoči mesec.

Fakturiranje se izvaja po pogodbi, do izteka pogodbe ali do sklenitve kakšne druge spremembe, potrjene s strani obeh pogodbenih strank.

Ob sklenitvi večletne pogodbe za storitev KlimaRent velja, da ko letna inflacija EU preseže 2,5%, se pogodbena cena s 1.februarjem vsakega leta poviša za razliko med 2,5% in doseženo inflacijo EU.Morebitni dodatni enkratni stroški se zaračunavajo takoj po izvedbi. Obseg dodatnih enkratnih stroškov se opredeli v pogodbi ali ob potrditvi naročila.

Morebitne kasnejše prestavitve opreme na željo naročnika se obračunajo ob nastanku stroška po veljavnem ceniku. V kolikor naročnik ugovarja zaračunanemu znesku, je dolžan nesporni del plačati v dogovorjenem roku. Za sporni del napiše pisni ugovor v roku 8 dni od prejema računa. Izvajalec je dolžan na ugovor pisno odgovoriti v roku 8 dni od prejema ugovora.

LASTNINSKA PRAVICA

Prodajalec je lastnik opreme s katero izvaja storitev naročeno s strani kupca na osnovi podpisane pogodbe ali potrjene naročilnice. Kupec ne sme dajati opremo v nadaljnjo izposojo drugi fizični ali pravni osebi. Po preteku najemne dobe ali po prekinitvi pogodbe, omogoči demontažo in odvoz opreme. Morebitni pravni spori, ne morejo imeti za posledico, da kupec ne dovoli demontažo opreme.

REKLAMACIJE

Kupec sme v celoti ali delno zavrniti plačilo računa samo v primeru, če ima reklamacija podlago v pogodbenih členih oz. členih splošnih pogojev prodaje. V primeru reklamacij blaga ali storitev kupec ni upravičen enostransko znižati prodajalčevega računa za dobavljeno blago ali opravljeno storitev. Kupec je dolžen dati pisni ugovor v roku 8 dni od prejema računa. Prodajalec je dolžan na ugovor pisno odgovoriti v roku 8 dni od prejema ugovora.

V kolikor naročnik ugovarja zaračunanemu znesku, je dolžan nesporni del plačati v pogodbenem roku.Vse reklamacije, uveljavljanje pravic iz garancije in odškodninske zahtevke rešujeta kupec in prodajalec v posebnih postopkih, v primeru spora pa pred pristojnim sodiščem, zato se šteje, da obveznosti prodajalca iz teh naslovov nastanejo,ko se o njih prodajalec in kupec sporazumeta pismeno oziroma, ko o njih odloči sodišče s pravnomočno odločbo.

SKLENITEV IN TRAJANJE POGODBE

Kupoprodajni odnos med kupcem in prodajalcem stopi v veljavo z dnem, ki je določen v pogodbi / naročilu, če tega ni, pa z dnem, ko prodajalec in kupec podpišeta pogodbo / potrditev naročila o dobavi blaga ali storitve.

PREKINITEV POGODBENEGA ODNOSA

Naročnik ima pravico do enostranske prekinitve v primeru, če prodajalec ni izpolnil obveznosti iz točke OBVEZNOSTI PRODAJALCA in točke GARANCIJ/JAMSTEV teh splošnih pogojev. Odpovedni rok za ta primer je 30 dni.

Prodajalec ima pravico do enostranske prekinitve v primeru, če naročnik ni izpolnil obveznosti iz točke PLAČILNIH POGOJEV in točke OBVEZNOSTI NAROČNIKA teh splošnih pogojev. Odpovedni rok za ta primer je 30 dni.

Razlog za prekinitev pogodbenega odnosa s strani naročnika je lahko tudi višja sila (požar, naravne nesreče ipd.). V tem primeru ni odpovednega roka. Za višjo silo pogodbeni stranki štejeta vse tiste nepredvidene in neizogibne dogodke, ki preprečujejo izvajanje pogodbenih obveznosti in jih za višjo silo priznava tudi sodna praksa. Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in o trajanju višje sile najkasneje v treh dneh po nastopu oziroma prenehanju višje sile.

V primeru, da naročnik predčasno prekine pogodbeni odnos, izvajalec zaračuna preostale mesečne obroke trenutne sezone, ter priznani popust na trajanje pogodbe v višini 5% za vsako leto predčasne prekinitve pogodbe v enkratnem znesku, ter izvrši demontažo opreme.

V primeru, da naročnik predčasno prekine kratkoročno pogodbo ima prodajalec pravico zaračunati montažo, demontažo, oportunitetne stroške, uničeni potrošni material, komponente, narejene izključno za naročnika. Prejem zahteve po predčasni prekinitvi pogodbenega odnosa se dokazuje s priporočeno pošto s povratnico ali, v kolikor je bila zahteva oddana osebno, s potrjenim prejemom zahteve s strani izvajalca.

Ne glede na datum vročitve zahteve po predčasni prekinitvi pogodbenega odnosa je naročnik je dolžan v celoti poravnati obveznosti po pogodbi do dne, ko stranki podpišeta sporazum o predčasni prekinitvi pogodbe.

PODALJŠANJE POGODBE

60 dni pred iztekom najemnega obdobja bo prodajalec posredoval obvestilo za podaljšanje najemnega obdobja.

Po prejetem obvestilu ima naročnik 30 dni, da se izreče o vsebini obvestila. V primeru, da se naročnik ni izrekel o navedbah v obvestilu prodajalec smatra, da je vsebina obvestila sprejeta s strani naročnika.

Če je pogodba sklenjena za določen čas in jo stranki izvršujeta tudi po izteku pogodbenega roka, se šteje, da je pogodbeno razmerje pod istimi pogoji prešlo v pogodbo sklenjeno za nedoločen čas.

V primeru, da naročnik po poteku večletne pogodbe želi prekiniti najem opreme, mora 30. dni pred iztekom pogodbe pisno obvestiti izvajalca o prekinitvi najema opreme. Če pogodba ni odpovedana 30 dni pred iztekom, jo pa želi prekiniti kasneje,se zaračunajo oportunitetni stroški plasiranja opreme drugim naročnikom v višini 20% letne najemnine. Opremo dano naročniku na razpolago po pretečenem pogodbenem najemnemu obdobju, se uporaba obračunava po veljavnem ceniku Inpro.

14 dni pred iztekom kratkoročne pogodbe - sezonski najem prodajalec posreduje novo ponudbo za podaljšanje najema za naslednje obdobje. Če naročnik ne podaljša, prodajalec opremo odpelje.

Če se pogodba izteče in se dogovor o podaljšanju sklene šele po izteku stare pogodbe, se v primeru, da je oprema ostala na lokaciji smatra, da podaljšanje velja od zadnjega dne prehodne pogodbe.

V primeru, da se posamezne pogodbe ali aneksi združujejo v krovno pogodbo velja, da vanjo vsaka enota v najemu, oz. vsak aneks, vsaka pogodba, vstopa z različnim stanjem obračunanih obrokov. Pri prenehanju veljave takšne krovne pogodbe, se naredi poračun v plačanih obrokih posamezne enote.

Fiksni in enkratni stroški postavitve naprav, ki so na strani naročnika ( perforacije sten, streh, podstavki, napajanje, ipd..) ,v primeru izteka ali prekinitve pogodbene dobe, v nobenem primeru, ne glede na vzrok, ne morejo biti predmet zahtevka po povračilu stroškov s strani naročnika.

Pogodba se smatra za prekinjeno in fakturiranje ustavljeno, šele po obojestranskem podpisu SPORAZUMA O PREDČASNI PREKINITVI POGODBE.

OBVEZNOSTI PRODAJALCA / IZVAJALCA

- Izvesti dela v navedenem obsegu.
- Strogo spoštovati hišni red in dogovorjene termine izvajanja del.
- Izvajati skupno varstvo pri delu in varstvo pred požarom po internih aktih naročnika.
- Zagotavlja tehnično brezhibnost hladilnih enot.
- Na zahtevo naročnika prestavi sisteme, pri čemer se delo in material obračuna po veljavnem ceniku Inpro. Naročnik za ta namen izda dodatno naročilo. Pogoji izvedbe del se dogovarjajo ob potrditvi naročila.
- Prodajalec ne izvaja zidarskih popravil pri prebojih sten po montaži klimatskih naprav
- Prodajalec je v skladu z Uredbo o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (UL RS 41/2010 z vsemi dopolnitvami) upravljavec opreme, ki je predmet pogodbe, in je kot tak odgovoren za izpolnjevanje vseh zahtev iz te uredbe
- Ko pride do odvoza in demontaže, se odprtine, ki so bile namenjene za prehod kanala skozi steno, streho, zaprejo s platneno kapo. Ob dogovoru se lahko umakne tudi cel prehodni kos, ni pa v nobenem primeru dolžan vzpostaviti prvotnega stanja odprtine, okna.

Enkrat letno ob letnem servisu prodajalec menja kasetne filtre na lastne stroške. Vsake dodatne menjave kasetnih filtrov na željo naročnika se obračunajo po veljavnem ceniku .Pisne prijave motenj sprejemamo preko portala na http://servis.klimarent.com. Če ni podane prijave preko navedenega portala, se smatra da oprema deluje.Pomoč pri prijavi dobite na brezplačni telefonski številki: 080 80 89 (za SLO).

Morebitne manjše okvare na sistemu bo prodajalec odpravil v 48 urah (dva delovna dneva) po pisnem obvestilu naročnika na http://servis.klimarent.com, večje okvare pa najpozneje v 4 delovnih dneh. Če okvare prodajalec ne bo mogel odpraviti v 4 delovnih dneh, bo nadomestil hladilni sistem z drugim hladilnim sistemom najkasneje peti delovni dan od pisnega obvestila naročnika o napaki. Pogodbena kazen prodajalca, v primeru, da se napaka ne odpravi znotraj pogodbeno predvidenih rokov, je 0,7%/dan letne oz. sezonske ali prireditvene pogodbene vrednosti sistema v okvari. V primeru, da se izkaže, da je napaka storjena s strani naročnika, se prevoz, delo in materialni stroški obračunavajo po veljavnem ceniku Inpro. Odziv za servisiranje okvar zagotavljamo samo v primeru, da je prijava okvare izvedena preko spletnega portala http://servis.klimarent.com. Če kupec prijavi napake, za katero se ob obisku serviserja izkaže, da to sploh NI, ima prodajalec pravico zaračunati stroške obiska serviserja po veljavnem ceniku Inpro. Skladno s točko 3. je kupec dolžan poravnavati račune skladno z dogovorjenimi plačilnimi pogoji. V primeru nepravočasnih in nerednih plačil, si prodajalec pridržuje pravico da ne izvrši kurativnega ali preventivnega servisa. Kupec je dolžen določiti odgovorno osebo za komunikacijo s servisno službo prodajalca. Kontaktna oseba za vzdrževanje in sporočanje napak, mora biti tehnična oseba z minimalnim znanjem, potrebnim za diagnosticiranje napak na podlagi navodil. V komunikaciji s servisno službo izvajalca mora znati slediti navodilom, vprašanjem in kontrolam servisne službe izvajalca. Ob strokovnem vodenju serviserja izvajalca je dovoljeno odpreti pokrov opreme in sporočati vidne, občutne in slišne parametre (ne)delovanja opreme.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

 • Določi termine in odgovorno osebo za koordinacijo del.
 • Odredi točno lokacijo enot.
 • V času najema v skladu z internimi predpisi omogoči vstopanje osebju izvajalca ob servisnih in vzdrževalnih posegih.
 • Uporablja sisteme po navodilih za uporabo in obvešča izvajalca o motnjah delovanja.- Določi odgovorno osebo za komunikacijo s servisno službo izvajalca. Kontaktna oseba za vzdrževanje in sporočanje napak, mora biti tehnična oseba z minimalnim znanjem, potrebnim za diagnosticiranje napak na podlagi navodil. V komunikaciji s servisno službo izvajalca mora znati slediti navodilom, vprašanjem in kontrolam servisne službe izvajalca. Ob strokovnem vodenju serviserja izvajalca je dovoljeno odpreti pokrov opreme in sporočati vidne, občutne in slišne parametre(ne)delovanja opreme.
 • Naročnik je pri predaji sistema dolžan zagotoviti odgovorno kontaktno osebo. Če naročnik ne zagotovi prisotnosti na dogovorjen termin zaključka montaže, se smatra da je sistem prevzet na ta dan zaključka montaže, in da je seznanjen z navodili za delovanje. Naknadna prisotnost izvajalca z namenom predaje, izobraževanj, se obračuna po aktualnem ceniku.
 • Če naročnik napravi prijavo napake, za katero se ob obisku serviserja izkaže, da to sploh NI, ima izvajalec pravico zaračunati stroške obiska serviserja po veljavnem ceniku Inpro d.o.o. Novo mesto.
 • Naročnik je dolžan tekoče plačevati mesečno pogodbeno vsoto. V primeru, da naročnik neredno plačuje, si izvajalec pridržuje pravico da ne izvrši kurativnega ali preventivnega servisa.
 • V sklopu svojega varovanja, varuje tudi opremo izvajalca. V primeru odtujitve opreme, o dogodku obvesti policijo in izvajalca ter poskrbi za policijski zapisnik o škodnem dogodku. Zapisnik dostavi izvajalcu. V primeru, da ti pogoji niso izpolnjeni, krije vrednost opreme izvajalca.
 • Opravljena dela potrdi s primopredajnim zapisnikom, ki ga predloži izvajalec.
 • Po preteku najemne dobe ali po prekinitvi pogodbe, omogoči demontažo in odvoz opreme
 • Rokuje z napravami v skladu z načeli dobrega gospodarja, sicer odgovarja za nastalo škodo na opremi
 • Naročnik ne sme dajati opremo v nadaljnjo izposojo drugi fizični ali pravni osebi.- Naročnik ne sme samostojno premikati opreme in kanalov na druge lokacije brez pisnega soglasja izvajalca, kakor tudi ne posegati v sistem , razen v primeru asistence strokovne služne izvajalca pri prijavah in poizkusu odprave napak v delovanju. V nasprotnem primeru, prodajalec ne garantira za pravilno delovanje sistema.
 • Morebitna materialna škoda , ki jo izvajalec povzroči na objektih in opremi naročnika, se lahko uveljavlja le, če je bila ugotovljena na mestu samem ob prisotnosti osebja izvajalca (pred odhodom) in je vpisana v primopredajni zapisnik. Ob tem mora biti narejena fotografija. Poškodbo popravi izvajalec sam ali s podizvajalcem naročenim s strani izvajalca. Naročnik nima pravice poškodbo odpravljati s svojim podizvajalcem.
 • V primeru požara na opremi izvajalca, naročnik postopa v skladu s sprejetim lastnim Požarnim redom. Če v tem primeru pride do škode na stvareh ali osebah naročnika, je naročnik dolžan v roku treh dni dogodek prijaviti ustreznim državnim organom in poskrbeti za zapisnik dogodka. Izvajalec ne odgovarja za nastalo škodo na stvareh in osebah naročnika. Naročnik izjavlja, da ima požarno tveganje oseb, opreme in stavb, zavarovano.
 • V primeru, ko je zaradi požara na objektu naročnika ogrožena tudi oprema izvajalca, je naročnik dolžan postopati v skladu z lastnim sprejetim Požarnim redom in preprečiti škodo na opremi izvajalca. Če pride do poškodb opreme izvajalca, je naročnik dolžan v roku treh dni priskrbeti uradni zapisnik dogodka in ga dostavi izvajalcu. V nasprotnem primeru je naročnik, sam ali iz svoje zavarovalne police, dolžan izvajalcu povrniti nastalo škodo.
 • Po preteku najemnega obdobja, je pri demontaži obvezno napisati primopredajni zapisnik. Pri pariteti izposoje EXW, zapisnik skladišča izvajalca. Pri pariteti FCO naročnik pa zapisnik o demontaži. Če naročnik vrnitve opreme ne more izkazati z zapisnikom, čitljivo podpisanim s strani odgovorne osebe izvajalca, je odgovoren za trojno nabavno vrednost opreme.
 • Izvede elektro napajanje 400 V (ali 220 V) do enote izvajalca ter ostale potrebne priključke (plin,…) in pred montažo pisno potrdi izvedbo z obrazcem OD-08-OPE-004. Če naročnik potrdi, da je na montažo pripravljen, pa se ob prihodu ekipe izvajalca izkaže, da temu ni tako, je prodajalec upravičen do nadomestila stroškov.
 • Zagotovi zadostne odvode toplega zraka na vrhu hale. Preprečuje izliv hladnega zraka iz prostora (zapiranje zunanjih vrat)zaradi povečanja učinkovitosti hlajenja. V ekstremnih pogojih (jutranje temperature nad 18 °C, dnevne nad 35 °C) je zelo pomembno nočno prezračevanje in zagon kompresorjev v zgodnjih jutranjih urah.
 • Za optimalno delovanje je potrebno doseči izpodriv vročega odpadnega zraka v zgornjih plasteh na prosto. Le-to predstavlja poseg v stavbo naročnika in je, razen če ni drugače dogovorjeno, na podlagi navodil izvajalca, predmet izvedbe s strani lastnika, upravljavca stavbe, oz. naročnika.

GARANCIJE / JAMSTVA

Instalirana moč hlajenja/gretja je dimenzionirana na osnovi ocene stanja v objektu in dolgoletnih izkušenj. Prodajalec jamči vnos pogodbeno dogovorjene hladilne/grelne moči in količine svežega zraka, filtriranje zraka in razvlaževanje s procesom hlajenja. Prodajalec jamči, da so vse naprave v skladu z evropskimi CE direktivami. Nadalje se prodajalec obveže izvesti distribucijo zraka v prostor tako, da bo v maksimalni možni meri (v funkciji možnega izpodriva zraka) doseženo sesedanje dovedenega zraka na tla.Emisija hrupa v okolico, je skladna z evropskimi standardi – vse naprave imajo CE certifikat. Občuteni nivo hrupa na opazovani točki v okolici naprave, je odvisen tudi od konfiguracije objektov, njihove odbojnosti in absorptivnosti zvoka, ter pojavov interference, in uklona zvočnega valovanja. Slednje ni lastnost naprave, ampak lastnost lokacije in objektov okoli naprave. Prodajalec svetuje glede izvedbe morebiti potrebnih protihrupnih ukrepov, jih pa ne izvaja. Prodajalec ne odgovarja za neposredno škodo, ki bi kot posledica morebitne začasne okvare sistemov izvajalca lahko nastala v naročnikovem proizvodnem procesu. Omejitev uporabe ali prekinitev delovanja zaradi zamude pri plačilu se ne šteje kot nedelovanje. Prodajalec ne odgovarja za višino porabe energenta ( elektrike, kurilnega olja, plina), saj je poraba energentov odvisna od lastnosti objekta in trajanja uporabe naprav. Poraba energije, tako pri ogrevanju, kot hlajenju, je odvisna tudi od stanja zunanjega zraka ( temperatura, vlaga).Aktualna temperatura v prostoru ni osnova za analizo delovanja sistemov, ker je temperatura lahko posledica stanj, dejanj in okoliščin, ki niso v domeni izvajalca. Osnova za analizo delovanja sistema je izključno vnesena hladilna moč, ki se jo izračuna iz razlike temperatur zunanje temperature in temperature vpiha, razlike vlage zunaj in vlage vpiha ter pretoka zraka.

OSTALA DOLOČILA

Izvajalec je lastnik opreme, ki je predmet najema. Izvajalec se obvezuje storitve vršiti strokovno, korektno, vestno, skladno z navodili naročnika. Morebitni pravni spori, ne morejo imeti za posledico, da naročnik ne dovoli demontažo opreme. Spremembe pogodbe so mogoče le pisno in ob predhodni odobritvi z obeh pogodbenih strani.Za vse, kar ni posebej določeno s to pogodbo, se neposredno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika. Tako kupec kot prodajalec sta dolžna nemudoma javiti vse spremembe, ki se nanašajo na firmo, sedež, naziv banke preko katere posluje, ipd. in ki so pomembne za normalno poslovanje med pogodbenima strankama. Za vse morebitne spore je pristojno sodišče v Novem mestu. Uporablja se samo pravo republike Slovenije. Ti splošni pogoji prodaje, dobave in plačil začnejo veljati 3 dni po objavi na spletni strani prodajalca http://www.inpro.si/. Šteje se, da je posel ničen, če v zvezi s sklenitvijo ali ponudnikom pride do korupcije, ki vpliva ali bi utegnila vplivati naravnanje pogodbenih strank.

Splošni pogoji prodaje: Ogrevanje

SPLOŠNA DOLOČILA

Spodaj navedeni splošni pogoji so sestavni del vseh predračunov, računov, ponudb in pogodb za izvajanje storitve ogrevanja in veljajo za vse kupce in poslovne partnerje, četudi to na prodajnih dokumentih ni posebej navedeno. Nakupni pogoji, ki jih je kupec določil brez soglasja s prodajalcem niso zavezujoči, čeprav so navedeni ob naročilu. Vsa prejeta naročila morajo biti v pisni obliki. Naročila dobijo veljavnost le z našo pisno potrditvijo. Kot pisno potrjena naročila se smatrajo tudi potrditve po faksu in elektronski pošti. Ti splošni pogoji ne veljajo oziroma ne veljajo v celoti, če se pogodbeni stranki s pisno pogodbo o posameznih vprašanjih izrecno drugače dogovorita.

OBSEG IN VSEBINA DEL

Storitev KlimaRent® (v nadaljevanju KlimaRent®) pomeni postavitev ogrevalne ali druge opreme na lokaciji naročnika s kanalnim priklopom, sistemom za upravljanje ter preventivnim in kurativnim vzdrževanjem. Postavitev opreme se izvede po predhodno izdelani študiji in tehnološkem postopku na predvidene lokacije. V primeru, da naročnik ugotovi, da je premalo instalirane moči, ima možnost naročila dodatnih enot. Poleg postavitve opreme so predmet pogodbe še naslednja dela:

 • Dovoz opreme do lokacije naročnika.
 • Napeljava dovodnih in vpihovalnih kanalov Ø500, vključno s prehodom kanalov skozi okna. - Priklop elektro napajanja na pred pripravljene kable.
 • Krmilni sistem za upravljanje v prostoru.
 • Redno vzdrževanje izposojene opreme, odpravljanje zastojev in šolanje uporabnika.
 • V primeru, da pogodba ni podaljšana za naslednje obdobje, vsebuje tudi stroške demontaže.

CENA STORITVE

Cena se oblikuje po veljavnem ceniku na osnovi števila najemnih dni. Storitev se obračunava od datuma podpisa primopredajnega zapisnika. Naročnik je dolžen primopredajni zapisnik potrditi/zavrniti najkasneje v roku 48 ur.

Vse cene so v EUR in ne vključujejo davka na dodano vrednost in rabatov. Vsaka od strank v kupoprodajnem odnosu morebitne posebne zakonske dajatve določene v občini, pokrajini ali državi v EU, poravnava pri sebi. Stroške bančnih provizij vsaka od strank krije na svoji strani.

Pri najemih opreme za 1 ali več zaporednih sezon skupna cena storitve ogrevanja, predstavlja plačilo za celotno grelno sezono, to je za pet mesecev, z začetkom novembra in zaključkom marca. Ostali meseci so za naročnika brezplačni, saj oprema ostane na postavljenem mestu in se lahko uporablja s strani naročnika. Zato govorimo o letnem znesku plačila. Frekvenca uporabe naprav ne vpliva na ceno najema.

Cena KlimaRent® vsebuje vzdrževanje strojne opreme v tehnično ustreznem stanju. Oprema se brezplačno zamenja v primeru strojeloma ali z meritvami dokazanega slabšega delovanja. (Glej točko GARANCIJE IN JAMSTVA ). O potrebnosti zamenjave odloča servisna služba izvajalca.

V ceni je zajet en preventivni servis.

V ceni KlimaRent® je vključeno vzdrževanje distribucijskega sistema v tehnično ustreznem stanju. Cena ne vsebuje estetskih dopolnil. Cena vsebuje zamenjavo PVC kanalov ali pranje tekstilnih kanalov vsako peto leto. Cena ne vsebuje individualnih zahtev in potreb naročnika po higienski neoporečnosti. Predčasne storitve čiščenja ali predčasne zamenjave, potrebne zaradi specifik delovnega okolja (umazanija, prah, oljne pare, ipd. . ) naročnika, lahko naročnik pri izvajalcu proti plačilu po aktualnem ceniku dodatno naroči.

Po vsakem servisnem posegu, je naprava zaščitena z varnostno plombo. Varnostno plombo, lahko odstrani uporabnik, samo ob komunikaciji s servisno službo. Servisna služba, potrdi po elektronski pošti, da je dovolilo pretrganje plombe. Če je plomba poškodovana, pa servisna služba KlimaRenta, ni izdala dovolila, potem se smatra, da je naročnik nepooblaščeno posegal v delovanje naprave. V takšnem primeru, ne veljajo garancije delovanja opreme. Težave vdelovanju, se ne more pripisati v breme izvajalca.

Morebiti potreben poseg servisa izvajalca, se obračuna po aktualnem ceniku. V ceni najema niso vključeni stroški pregledov naprav s strani lokalnih ali državnih inšpekcijskih organov ( npr. meritve emisij, pregled kurišč, meritve ozemljitev. . ). 

PLAČILNI POGOJI

Račun je plačljiv v roku in na način, kakršen je bil dogovorjen ob sklenitvi pogodbe oziroma potrjen ob prejemu naročila. Kot datum plačila se šteje datum prejetja kupčevih sredstev na naš transakcijski račun pri poslovni banki. V primeru, da kupec ne plača kupnine v dogovorjenem plačilnem roku, smo upravičeni zaračunati zakonske zamudne obresti. V primeru neuspešnega dogovora o poravnavi terjatev, bomo po predhodnem pisnem opominu, plačilo izterjali s tožbo. Strošek vsakega opomina zaračunavamo v znesku 5 eur.

V primeru nepravočasnih plačil obveznosti bo prodajalec zakasnela plačila razporejal tako, da bo najprej pokril zamudne obresti in stroške opomina, šele nato preostale finančne obveznosti.

Ob podpisu pogodbe ali potrditvi naročila se lahko prodajalec in naročnik dogovorita za razdelitev plačila na več enakih mesečnih obrokov. V takšnem primeru se faktura za mesečni obrok plačila izstavi 20. v mesecu za tekoči mesec.Fakturiranje se izvaja po pogodbi, do izteka pogodbe ali do sklenitve kakšne druge spremembe, potrjene s strani obeh pogodbenih strank.

Ob sklenitvi večletne pogodbe za storitev KlimaRent® velja, da ko letna inflacija EU preseže 2,5%, se pogodbena cena s 1. februarjem vsakega leta poviša za razliko med 2,5% in doseženo inflacijo EU.

Morebitni dodatni enkratni stroški se zaračunavajo takoj po izvedbi. Obseg dodatnih enkratnih stroškov se opredeli v pogodbi ali ob potrditvi naročila.Morebitne kasnejše prestavitve opreme na željo naročnika se obračunajo ob nastanku stroška po veljavnem ceniku.

V kolikor naročnik ugovarja zaračunanemu znesku, je dolžan nesporni del plačati v dogovorjenem roku. Za sporni del napiše pisni ugovor v roku 8 dni od prejema računa. Izvajalec je dolžan na ugovor pisno odgovoriti v roku 8 dni od prejema ugovora.

LASTNINSKA PRAVICA

Prodajalec je lastnik opreme s katero izvaja storitev naročeno s strani kupca na osnovi podpisane pogodbe ali potrjene naročilnice.

Kupec ne sme dajati opremo v nadaljnjo izposojo drugi fizični ali pravni osebi. Po preteku najemne dobe ali po prekinitvi pogodbe, omogoči demontažo in odvoz opreme. Morebitni pravni spori, ne morejo imeti za posledico, da kupec ne dovoli demontažo opreme.

REKLAMACIJE

Kupec sme v celoti ali delno zavrniti plačilo računa samo v primeru, če ima reklamacija podlago v pogodbenih členih oz. členih Splošnih pogojev prodaje. V primeru reklamacij blaga ali storitev kupec ni upravičen enostransko znižati prodajalčevega računa za dobavljeno blago ali opravljeno storitev. Kupec je dolžen dati pisni ugovor v roku 8 dni od prejema računa, Prodajalec je dolžan na ugovor pisno odgovoriti v roku 8 dni od prejema ugovora. V kolikor naročnik ugovarja zaračunanemu znesku, je dolžan nesporni del plačati v pogodbenem roku.Vse reklamacije, uveljavljanje pravic iz garancije in odškodninske zahtevke rešujeta kupec in prodajalec v posebnih postopkih, v primeru spora pa pred pristojnim sodiščem, zato se šteje, da obveznosti prodajalca iz teh naslovov nastanejo, ko se o njih prodajalec in kupec sporazumeta pismeno oziroma, ko o njih odloči sodišče s pravnomočno odločbo.

SKLENITEV IN TRAJANJE POGODBE

Kupoprodajni odnos med kupcem in prodajalcem stopi v veljavo z dnem, ki je določen v pogodbi / naročilu, če tega ni,pa z dnem, ko prodajalec in kupec podpišeta pogodbo / potrditev naročila o dobavi blaga ali storitve.

PREKINITEV POGODBENEGA ODNOSA

Naročnik ima pravico do enostranske prekinitve v primeru, če prodajalec ni izpolnil obveznosti iz točke OBVEZNOSTI PRODAJALCA in točke GARANCIJ/JAMSTEV teh splošnih pogojev.

Odpovedni rok za ta primer je 30 dni. Prodajalec ima pravico do enostranske prekinitve v primeru, če naročnik ni izpolnil obveznosti iz točke PLAČILNIH POGOJEV in točke OBVEZNOSTI NAROČNIKA teh splošnih pogojev. Odpovedni rok za ta primer je 30 dni.

Razlog za prekinitev pogodbenega odnosa s strani naročnika je lahko tudi višja sila (požar, naravne nesreče ipd.). V tem primeru ni odpovednega roka.

Za višjo silo pogodbeni stranki štejeta vse tiste nepredvidene in neizogibne dogodke, ki preprečujejo izvajanje pogodbenih obveznosti in jih za višjo silo priznava tudi sodna praksa. Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in o trajanju višje sile najkasneje v treh dneh po nastopu oziroma prenehanju višje sile.

V primeru, da naročnik predčasno prekine pogodbeni odnos, izvajalec zaračuna preostale mesečne obroke trenutne sezone, ter priznani popust na trajanje pogodbe v višini 5% za vsako leto predčasne prekinitve pogodbe v enkratnem znesku, ter izvrši demontažo opreme.

V primeru, da naročnik predčasno prekine kratkoročno pogodbo ima prodajalec pravico zaračunati montažo,demontažo, oportunitetne stroške, uničeni potrošni material, komponente, narejene izključno za naročnika. Prejem zahteve po predčasni prekinitvi pogodbenega odnosa se dokazuje s priporočeno pošto s povratnico ali, v kolikor je bila zahteva oddana osebno, s potrjenim prejemom zahteve s strani izvajalca.

Ne glede na datum vročitve zahteve po predčasni prekinitvi pogodbenega odnosa je naročnik je dolžan v celoti poravnati obveznosti po pogodbi do dne, ko stranki podpišeta sporazum o predčasni prekinitvi pogodbe.

PODALJŠANJE POGODBE

60 dni pred iztekom najemnega obdobja bo prodajalec posredoval obvestilo za podaljšanje najemnega obdobja.

Po prejetem obvestilu ima naročnik 30 dni, da se izreče o vsebini obvestila.

V primeru, da se naročnik ni izrekel o navedbah v obvestilu prodajalec smatra, da je vsebina obvestila sprejeta s strani naročnika.

Če je pogodba sklenjena za določen čas in jo stranki izvršujeta tudi po izteku pogodbenega roka, se šteje, da je pogodbeno razmerje pod istimi pogoji prešlo v pogodbo sklenjeno za nedoločen čas.

V primeru, da naročnik po poteku večletne pogodbe želi prekiniti najem opreme, mora 30. dni pred iztekom pogodbe pisno obvestiti izvajalca o prekinitvi najema opreme. Če pogodba ni odpovedana 30 dni pred iztekom, jo pa želi prekiniti kasneje, se zaračunajo oportunitetni stroški plasiranja opreme drugim naročnikom v višini 20% letne najemnine. Opremo dano naročniku na razpolago po pretečenem pogodbenem najemnemu obdobju, se uporaba obračunava po veljavnem ceniku Inpro.

14 dni pred iztekom kratkoročne pogodbe - sezonski najem prodajalec posreduje novo ponudbo za podaljšanje najema za naslednje obdobje. Če naročnik ne podaljša, prodajalec opremo odpelje.

Če se pogodba izteče in se dogovor o podaljšanju sklene šele po izteku stare pogodbe, se v primeru, da je oprema ostala na lokaciji smatra, da podaljšanje velja od zadnjega dne prehodne pogodbe.

V primeru, da se posamezne pogodbe ali aneksi združujejo v krovno pogodbo velja, da vanjo vsaka enota v najemu, oz. vsak aneks, vsaka pogodba, vstopa z različnim stanjem obračunanih obrokov. Pri prenehanju veljave takšne krovne pogodbe, se naredi poračun v plačanih obrokih posamezne enote.

Fiksni in enkratni stroški postavitve naprav, ki so na strani naročnika ( perforacije sten, streh, podstavki, napajanje,ipd..), v primeru izteka ali prekinitve pogodbene dobe, v nobenem primeru, ne glede na vzrok, ne morejo biti predmet zahtevka po povračilu stroškov s strani naročnika.

Pogodba se smatra za prekinjeno in fakturiranje ustavljeno, šele po obojestranskem podpisu SPORAZUMA O PREDČASNI PREKINITVI POGODBE.

OBVEZNOSTI PRODAJALCA / IZVAJALCA

 • Izvesti dela v navedenem obsegu.
 • Strogo spoštovati hišni red in dogovorjene termine izvajanja del.
 • Izvajati skupno varstvo pri delu in varstvo pred požarom po internih aktih naročnika.
 • Zagotavlja tehnično brezhibnost hladilnih enot.
 • Na zahtevo naročnika prestavi sisteme, pri čemer se delo in material obračuna po veljavnem ceniku Inpro. Naročnik za ta namen izda dodatno naročilo. Pogoji izvedbe del se dogovarjajo ob potrditvi naročila.
 • Prodajalec ne izvaja zidarskih popravil pri prebojih sten po montaži klimatskih naprav.
 • Prodajalec je v skladu z Uredbo o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (UL RS 41/2010 z vsemi dopolnitvami) upravljavec opreme, ki je predmet pogodbe, in je kot tak odgovoren za izpolnjevanje vseh zahtev iz te uredbe.
 • Ko pride do odvoza in demontaže, se odprtine, ki so bile namenjene za prehod kanala skozi steno, streho, zaprejo s platneno kapo. Ob dogovoru se lahko umakne tudi cel prehodni kos, ni pa v nobenem primeru dolžan vzpostaviti prvotnega stanja odprtine, okna.

Enkrat letno ob letnem servisu prodajalec menja kasetne filtre na lastne stroške. Vsake dodatne menjave kasetnih filtrov na željo naročnika se obračunajo po veljavnem ceniku. Pisne prijave motenj sprejemamo preko portala na http://servis.klimarent.com. Če ni podane prijave preko navedenega portala, se smatra da oprema deluje. Pomoč pri prijavi dobite na brezplačni telefonski številki: 080 80 89 (za SLO)

Morebitne manjše okvare na sistemu bo prodajalec odpravil v 48 urah ( dva delovna dneva) po pisnem obvestilunaročnika na http://servis.klimarent.com, večje okvare pa najpozneje v 4 delovnih dneh.

Če okvare prodajalec ne bo mogel odpraviti v 4 delovnih dneh, bo nadomestil hladilni sistem z drugim hladilnim sistemom najkasneje peti delovni dan od pisnega obvestila naročnika o napaki.

Pogodbena kazen prodajalca, v primeru, da se napaka ne odpravi znotraj pogodbeno predvidenih rokov, je 0,7%/dan letne oz. sezonske ali prireditvene pogodbene vrednosti sistema v okvari.

V primeru, da se izkaže, da je napaka storjena s strani naročnika, se prevoz, delo in materialni stroški obračunavajo po veljavnem ceniku Inpro.

Odziv za servisiranje okvar zagotavljamo samo v primeru, da je prijava okvare izvedena preko spletnega portala http://servis.klimarent.com.

Če kupec prijavi napake, za katero se ob obisku serviserja izkaže, da to sploh NI, ima prodajalec pravico zaračunati stroške obiska serviserja po veljavnem ceniku Inpro.

Skladno s točko 3. je kupec dolžan poravnavati račune skladno z dogovorjenimi plačilnimi pogoji. V primeru nepravočasnih in nerednih plačil, si prodajalec pridržuje pravico da ne izvrši kurativnega ali preventivnega servisa.

Kupec je dolžen določiti odgovorno osebo za komunikacijo s servisno službo prodajalca. Kontaktna oseba za vzdrževanje in sporočanje napak, mora biti tehnična oseba z minimalnim znanjem, potrebnim za diagnosticiranje napak na podlagi navodil. V komunikaciji s servisno službo izvajalca mora znati slediti navodilom, vprašanjem in kontrolam servisne službe izvajalca. Ob strokovnem vodenju serviserja izvajalca je dovoljeno odpreti pokrov opreme in sporočati vidne, občutne in slišne parametre (ne)delovanja opreme.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

 • Določi termine in odgovorno osebo za koordinacijo del.
 • Odredi točno lokacijo enot.
 • V času najema v skladu z internimi predpisi omogoči vstopanje osebju izvajalca ob servisnih in vzdrževalnih posegih.
 • Uporablja sisteme po navodilih za uporabo in obvešča izvajalca o motnjah delovanja.
 • Določi odgovorno osebo za komunikacijo s servisno službo izvajalca. Kontaktna oseba za vzdrževanje in sporočanje napak, mora biti tehnična oseba z minimalnim znanjem, potrebnim za diagnosticiranje napak na podlagi navodil. V komunikaciji s servisno službo izvajalca mora znati slediti navodilom, vprašanjem in kontrolam servisne službe izvajalca. Ob strokovnem vodenju serviserja izvajalca je dovoljeno odpreti pokrov opreme in sporočati vidne, občutne in slišne parametre (ne)delovanja opreme.
 • Naročnik je pri predaji sistema dolžan zagotoviti odgovorno kontaktno osebo. Če naročnik ne zagotovi prisotnosti na dogovorjen termin zaključka montaže, se smatra da je sistem prevzet na ta dan zaključka montaže, in da je seznanjen z navodili za delovanje. Naknadna prisotnost izvajalca z namenom predaje, izobraževanj, se obračuna po aktualnem ceniku.
 • Če naročnik napravi prijavo napake, za katero se ob obisku serviserja izkaže, da to sploh NI, ima izvajalec pravico zaračunati stroške obiska serviserja po veljavnem ceniku Inpro.
 • Naročnik je dolžan tekoče plačevati mesečno pogodbeno vsoto. V primeru, da naročnik neredno plačuje, si izvajalec pridržuje pravico, da ne izvrši kurativnega ali preventivnega servisa.
 • V sklopu svojega varovanja, varuje tudi opremo izvajalca. V primeru odtujitve opreme, o dogodku obvesti policijo in izvajalca ter poskrbi za policijski zapisnik o škodnem dogodku. Zapisnik dostavi izvajalcu. V primeru, da ti pogoji niso izpolnjeni, krije vrednost opreme izvajalca.
 • Opravljena dela potrdi s primopredajnim zapisnikom, ki ga predloži izvajalec.
 • Po preteku najemne dobe ali po prekinitvi pogodbe, omogoči demontažo in odvoz opreme.
 • Rokuje z napravami v skladu z načeli dobrega gospodarja, sicer odgovarja za nastalo škodo na opremi.- Naročnik ne sme dajati opremo v nadaljnjo izposojo drugi fizični ali pravni osebi.
 • Naročnik ne sme samostojno premikati opreme in kanalov na druge lokacije brez pisnega soglasja izvajalca, kakor tudi ne posegati v sistem , razen v primeru asistence strokovne služne izvajalca pri prijavah in poizkusu odprave napak v delovanju. V nasprotnem primeru, prodajalec ne garantira za pravilno delovanje sistema.
 • Morebitna materialna škoda , ki jo izvajalec povzroči na objektih in opremi naročnika, se lahko uveljavlja le, če je bila ugotovljena na mestu samem ob prisotnosti osebja izvajalca (pred odhodom) in je vpisana v primopredajni zapisnik. Ob tem mora biti narejena fotografija. Poškodbo popravi izvajalec sam ali s podizvajalcem naročenim s strani izvajalca. Naročnik nima pravice poškodbo odpravljati s svojim podizvajalcem.
 • V primeru požara na opremi izvajalca, naročnik postopa v skladu s sprejetim lastnim Požarnim redom. Če v tem primeru pride do škode na stvareh ali osebah naročnika, je naročnik dolžan v roku treh dni dogodek prijaviti ustreznim državnim organom in poskrbeti za zapisnik dogodka. Izvajalec ne odgovarja za nastalo škodo na stvareh in osebah naročnika. Naročnik izjavlja, da ima požarno tveganje oseb, opreme in stavb, zavarovano.
 • V primeru, ko je zaradi požara na objektu naročnika ogrožena tudi oprema izvajalca, je naročnik dolžan postopati v skladu z lastnim sprejetim Požarnim redom in preprečiti škodo na opremi izvajalca. Če pride do poškodb opreme izvajalca, je naročnik dolžan v roku treh dni priskrbeti uradni zapisnik dogodka in ga dostavi izvajalcu. V nasprotnem primeru je naročnik, sam ali iz svoje zavarovalne police, dolžan izvajalcu povrniti nastalo škodo.
 • Po preteku najemnega obdobja, je pri demontaži obvezno napisati primopredajni zapisnik. Pri pariteti izposoje EXW, zapisnik skladišča izvajalca. Pri pariteti FCO naročnik pa zapisnik o demontaži. Če naročnik vrnitve opreme ne more izkazati z zapisnikom, čitljivo podpisanim s strani odgovorne osebe izvajalca, je odgovoren za trojno nabavno vrednost opreme.
 • Izvede elektro napajanje 400 V (ali 220 V) do enote izvajalca ter ostale potrebne priključke (plin,…) in pred montažo pisno potrdi izvedbo z obrazcem OD-08-OPE-004. Če naročnik potrdi, da je na montažo pripravljen, pa se ob prihodu ekipe izvajalca izkaže, da temu ni tako, je prodajalec upravičen do nadomestila stroškov.

GARANCIJE / JAMSTVA

Instalirana moč gretja je dimenzionirana na osnovi ocene stanja v objektu in dolgoletnih izkušenj.

Prodajalec jamči vnos pogodbeno dogovorjene grelne moči. Prodajalec jamči, da so vse naprave v skladu z evropskimi CE direktivami. Nadalje se prodajalec obveže izvesti distribucijo zraka v prostor tako, da bo v maksimalni možni meri doseženo dovajanje toplega zraka na tla.

Emisija hrupa v okolico, je skladna z evropskimi standardi – vse naprave imajo CE certifikat. Občuteni nivo hrupa na opazovani točki v okolici naprave, je odvisen tudi od konfiguracije objektov, njihove odbojnosti in absorptivnosti zvoka,ter pojavov interference, in uklona zvočnega valovanja. Slednje ni lastnost naprave, ampak lastnost lokacije in objektov okoli naprave.

Prodajalec svetuje glede izvedbe morebiti potrebnih protihrupnih ukrepov, jih pa ne izvaja. Prodajalec ne odgovarja za neposredno škodo, ki bi kot posledica morebitne začasne okvare sistemov izvajalca lahko nastala v naročnikovem proizvodnem procesu.Omejitev uporabe ali prekinitev delovanja zaradi zamude pri plačilu se ne šteje kot nedelovanje.

Prodajalec ne odgovarja za višino porabe energenta ( elektrike, kurilnega olja, plina), saj je poraba energentov odvisna od lastnosti objekta in trajanja uporabe naprav. Poraba energije, tako pri ogrevanju, kot hlajenju, je odvisna tudi od stanja zunanjega zraka ( temperatura, vlaga).

Aktualna temperatura v prostoru ni osnova za analizo delovanja sistemov, ker je temperatura lahko posledica stanj, dejanj in okoliščin, ki niso v domeni izvajalca. Osnova za analizo delovanja sistema je izključno vnesena hladilna moč, ki se jo izračuna iz razlike temperatur zunanje temperature in temperature vpiha, razlike vlage zunaj in vlage vpiha ter pretoka zraka.

OSTALA DOLOČILA

Izvajalec je lastnik opreme, ki je predmet najema. Izvajalec se obvezuje storitve vršiti strokovno, korektno, vestno, skladno z navodili naročnika.

Morebitni pravni spori, ne morejo imeti za posledico, da naročnik ne dovoli demontažo opreme.

Spremembe pogodbe so mogoče le pisno in ob predhodni odobritvi z obeh pogodbenih strani.

Za vse, kar ni posebej določeno s to pogodbo, se neposredno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika. Tako kupec kot prodajalec sta dolžna nemudoma javiti vse spremembe, ki se nanašajo na firmo, sedež, naziv banke preko katere posluje, ipd. in ki so pomembne za normalno poslovanje med pogodbenima strankama.

Za vse morebitne spore je pristojno sodišče v Novem mestu. Uporablja se samo pravo republike Slovenije.

Ti splošni pogoji prodaje, dobave in plačil začnejo veljati 3 dni po objavi na spletni strani prodajalca http://www.inpro.si/.

Šteje se, da je posel ničen, če v zvezi s sklenitvijo ali ponudnikom pride do korupcije, ki vpliva ali bi utegnila vplivati naravnanje pogodbenih strank.

Splošni pogoji najema montažnih objektov

SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji so sestavni del vseh predračunov, ponudb, pogodb in računov, ter veljajo za vse naročnike in poslovne partnerje, če tudi to na prodajnih dokumentih ni posebej navedeno.Vsa prejeta naročila morajo biti v pisni obliki. Naročila dobijo veljavnost le z obojestransko pisno potrditvijo. Kot pisno potrjena naročila se smatrajo tudi potrditve po faksu in elektronski pošti. Morebitne storitve, ki v pogodbi niso navedene, se zaračunajo dodatno.Ti splošni pogoji ne veljajo, v tistem delu, kjer se pogodbeni stranki s pisno pogodbo o posameznih določbah izrecno drugače dogovorita.

OBSEG IN VSEBINA DEL

Storitev najema montažnih objektov, opreme in ostale tehnične opreme pomeni postavitev komponent in zagon ostale opreme na lokaciji. Postavitev opreme se izvede po predhodno izdelanem načrtu oziroma dogovoru na predvidene lokacije. Naročnik in izvajalec določita datum montaže in demontaže opreme. Vso potrebno dokumentacijo in dovoljenja za postavitev montažnega objekta priskrbi naročnik.Naročnik izvajalcu po primopredaji potrdi primopredajni zapisnik.

CENA STORITVE

Cena storitve in način obračuna najemnine sta določeni v pogodbi, naročilnici ali predračunu.

PLAČILNI POGOJI

Plačilni pogoji in način obračunavanja izvedenih del sta določena v pogodbi.

Fakturiranje se izvaja po pogodbi, do izteka pogodbe ali do sklenitve kakšne druge spremembe, potrjene s strani obeh pogodbenih strank.

Dodatno naročena dela se zaračunajo na podlagi pisnega naročila naročnika.Izvajalec lahko od naročnika zahteva zavarovanje plačila z ustreznim inštrumentom zavarovanja kot so: plačilo s 100% avansom, menico z menično izjavo ali bančno garancijo. V kolikor naročnik zamuja s plačili več kot 30 dni, ima izvajalec pravico, da enostransko prekine pogodbo in odstrani vso najeto opremo. O prekinitvi pogodbe izvajalec pisno obvesti naročnika.

LASTNINSKA PRAVICA TEHNIČNI POGOJI ZA IZVEDBO

Izvajalec je lastnik opreme s katero izvaja storitev naročeno s strani naročnika na osnovi podpisane pogodbe ali potrjene naročilnice. Naročniku se prepoveduje spreminjanje oz. kakršenkoli poseg v najeto opremo, prav tako ne sme dajati opremo, ki je last izvajalca v nadaljnjo izposojo drugi fizični ali pravni osebi. V primeru kršitve naročnik odgovarja za vso povzročeno škodo.

Po preteku najemne dobe ali po morebitni prekinitvi pogodbe, naročnik omogoči demontažo in odvoz opreme, s tem da odstrani vse morebitne ovire, ki bi onemogočale potek del ali odvoz.Naročnik zagotovi izvajalcu primeren terenski dostop do objekta z tovornimi vozili do 25 ton, avtodvigala, dvižne ploščadi, in viličarja, če so ti za postavitev potrebni.

Montaža se izvede z zabijanjem 80-100 cm dolgimi klini v zemljo, asfaltna ali betonska tla in tlakovce. Sanacijo podlage po odstranitvi klinov izvede naročnik na svoje stroške.V kolikor se montaža zaradi terena ne more izvesti s pritrditvijo klinov, se pritrditev izvede s posebnimi utežmi in vijaki.

REKLAMACIJE

Naročnik je dolžan na napake količin in očitne napake ali okvare opreme ali postavitve, izvajalca opozoriti takoj ob prevzemu. O napakah pogodbeni strani sestavita zapisnik.Naročnik sme v celoti ali delno zavrniti plačilo računa samo v primeru, če ima reklamacija podlago v pogodbenih členih oz. členih Splošnih pogojev najema montažnih objektov in na podlagi obojestransko podpisanega zapisnika o ugotovljenih napakah.

V primeru reklamacij blaga ali storitev naročnik ni upravičen enostransko znižati prodajalčevega računa za dobavljeno blago ali opravljeno storitev. Naročnik je dolžen dati pisni ugovor v roku 8 dni od prejema računa,izvajalec pa je dolžan na ugovor pisno odgovoriti v roku 8 dni od prejema ugovora. V kolikor naročnik ugovarja zaračunanemu znesku, je dolžan nesporni del plačati v dogovorjenem roku.

Vse reklamacije, uveljavljanje pravic iz garancije in odškodninske zahtevke rešujeta naročnik in izvajalec najprej sporazumno v posebnih postopkih, v kolikor pa to ni možno, pa predata spor pristojnemu sodišču na sedežu izvajalca.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA
 
Izvesti delo strokovno pravilno, v skladu s projektno dokumentacijo, kvalitetno , soglasji in zahtevami naročnika in v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi tako, da bo zagotovljena varnost, kvaliteta in funkcionalnost objekta.
 
Izvesti dela v pogodbeno dogovorjenem obsegu in v dogovorjenih terminih izvajanja del in dogovorjenih rokih. Za spremembe posameznih tehničnih rešitev pridobil soglasje naročnika .Strogo spoštuje hišni red.
 
Izvajalec se zavezuje, da ima zavarovane montažne objekte za čas montaže, demontaže in prevoza.Izvajati skupno varstvo pri delu in varstvo pred požarom po internih aktih naročnika.Na zahtevo naročnika izvesti dodatno naročena dela. Naročnik za dodatna dela preda izvajalcu dodatno pisno naročilo, z dogovorjenimi cenami. Pogoji izvedbe del se dogovarjajo ob potrditvi naročila.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Odredi točno lokacijo montaže enot, preda izvajalcu načrte situacije terena, komunalnih priključkov, projekt in natančna pisna navodila za montažo instalacij za izvedbo ogrevanja in klimatizacije.

Zagotovi osvetlitev gradbišča, primeren skladiščni prostor s ključavnico, če ga izvajalec potrebuje in sanitarije. Na svoje stroške pridobiti ustrezna dovoljenja, v skladu z zakonom in pogodbo o najemu prostora. V času najema v skladu z internimi predpisi omogoči vstopanje osebju izvajalca ob servisnih in vzdrževalnih posegih.

Naročnik je dolžan z najeto opremo ravnati in jo vrniti izvajalcu v nepoškodovanem stanju, v skladu z načeli dobrega gospodarja, sicer odgovarja za nastalo škodo na opremi. Opremo je dolžan vrniti čisto, predvsem šotorske komponente.

Določi odgovorno osebo za komunikacijo s servisno službo izvajalca.

Naročnik je pri predaji komponent in opreme v uporabo dolžan zagotoviti odgovorno kontaktno osebo in potrditi zapisnik o prevzemu pogodbeno dogovorjenih del. Če naročnik ne zagotovi prisotnosti svojega pooblaščenca na dogovorjen termin zaključka montaže, se smatra da je sistem prevzet, brez napak in da je seznanjen z navodili za delovanje in upravljanje. Po končanem najemu stranki pregledata najeto opremo in sestavita primopredajni zapisnik. V kolikor so pri prevzemu na opremi vidne poškodbe ali naprave ne delujejo, jih je naročnik dolžan na svoje stroške odpraviti ali nadomestiti z novimi. V kolikor napak ne odpravi naročnik, jih odpravi izvajalec, na naročnikove stroške.

Naročnik na svoje stroške zagotovi varovanje izvajalčeve opreme. V sklopu svojega varovanja, varuje tudi opremo izvajalca pred poškodbami in odtujitvijo. V primeru odtujitve opreme, o dogodku obvesti policijo in izvajalca ter poskrbi za policijski zapisnik o škodnem dogodku. Zapisnik dostavi izvajalcu. V primeru, da ti pogoji niso izpolnjeni, krije vrednost opreme izvajalca.

Naročnik ne sme samostojno premikati opreme na druge lokacije.

Morebitna materialna škoda , ki jo izvajalec povzroči na objektih in opremi naročnika, se lahko uveljavlja le, če je bila ugotovljena na mestu samem ob prisotnosti osebja izvajalca (pred odhodom) in je vpisana v primopredajni zapisnik. Ob tem mora biti narejena fotografija. Poškodbo popravi izvajalec sam ali s podizvajalcem naročenim s strani izvajalca. Naročnik nima pravice poškodbo odpravljati sam ali z drugimi izvajalci.

Če v primeru požara pride do škode na stvareh ali osebah naročnika ali izvajalca, je naročnik dolžan v roku treh dni dogodek prijaviti ustreznim državnim organom in poskrbeti za zapisnik dogodka. Izvajalec ne odgovarja za nastalo škodo na stvareh in osebah naročnika. Naročnik izjavlja da ima zavarovano požarno tveganje oseb, opreme in stavb.

V primeru, ko je zaradi požara na objektu naročnika ogrožena tudi oprema izvajalca, je naročnik dolžan postopati v skladu z lastnim sprejetim Požarnim redom in preprečiti škodo na opremi izvajalca. Če pride do poškodb opreme izvajalca, je naročnik dolžan takoj obvestiti izvajalca in dogodek prijaviti ustreznim državnim službam in v roku treh dni priskrbeti uradni zapisnik dogodka in ga dostaviti izvajalcu. V nasprotnem primeru je naročnik,sam ali iz svoje zavarovalne police, dolžan izvajalcu povrniti nastalo škodo.

V kolikor se delo ne dokonča v predvidenem roku zaradi višje sile (dež, blato, sneg, veter, neurje,…), izvajalec ne poravna odškodninskih stroškov. Za vse morebitne zakasnitve del zaradi prometne nesreče, cestne zapore,stavk, itd, se stranki sporazumno dogovorita o novem roku za dokončanje del, če je le to možno.

Naročnik se zaveže, da bo po končanem najemu in demontaži prostor na lastne stroške vzpostavil objekt vprvotno stanje, vključno s finalnim čiščenjem in odvozom odpadkov.

Po preteku najemnega obdobja, je pri demontaži obvezno napisati primopredajni zapisnik, ki je veljaven s podpisom obeh pogodbenih strank. Pri pariteti izposoje EXW, zapisnik skladišča izvajalca. Pri pariteti FCO naročnik pa zapisnik o demontaži.

V primeru, da naročnik ne vrne vse izvajalčeve dobavljene opreme, se obvezuje izvajalcu na podlagi izstavljenega računa plačati nabavno vrednost materiala in opreme z vsemi nastalimi stroški dobave.

GARANCIJE / JAMSTVA

Izvajalec ne odgovarja za neposredno škodo, ki bi kot posledica morebitne napake izvajalca lahko nastala v naročnikovem procesu.

OSTALA DOLOČILA

Morebitni pravni spori, ne morejo imeti za posledico, da naročnik ne dovoli demontažo opreme.Naročnik in izvajalec sta dolžna nemudoma javiti vse spremembe, ki se nanašajo na podjetje, in ki so pomembne za nemoteno poslovanje med pogodbenima strankama. Za vse morebitne spore je pristojno sodišče v Novem mestu. Uporablja se samo pravo republike Slovenije. Ti splošni pogoji prodaje, dobave in plačil začnejo veljati ob podpisu in vročitvi pogodbe naročniku.

SKLENITEV IN TRAJANJE POGODBE

Veljavnost in način sklenitve pogodbe in trajanje pogodbe so določeni v pogodbi. Prejem zahteve po predčasni prekinitvi pogodbenega odnosa se dokazuje s priporočeno pošto s povratnico ali, v kolikor je bila zahteva oddana osebno, s potrjenim prejemom zahteve s strani izvajalca.Ne glede na datum vročitve zahteve po predčasni prekinitvi pogodbenega odnosa je naročnik dolžan v celoti poravnati obveznosti po pogodbi do dne, ko stranki podpišeta sporazum o predčasni prekinitvi pogodbe.

Splošni pogoji: Fotovoltaika

1. Predmet pogojev:

1.1. Ti splošni pogoji urejajo obligacijske odnose med družbo INPRO d.o.o., Loke 4, 8351 Straža (vnadaljnjem besedilu prodajalec / izvajalec) in kupci blaga, izdelkov in storitev iz njegovegaprodajnega programa (v nadaljnjem besedilu blago)

1.2. Ti splošni pogoji se nanašajo na vsa razmerja med prodajalcem in kupci, razen če se prodajalec in kupec za posamezen primer nista dogovorila drugače. V dvomu se za drugačen dogovor štejejo samo dogovori v pisni obliki. Ti prodajni pogoji prevladajo nad nakupnimi pogoji kupca, razen če se kupec in prodajalec pisno ne dogovorita drugače.

2. Prodajni program

2.1. Prodajalec kupcu posreduje ponudbo, ki vsebuje količino, ceno in dobavni rok glede na specifikacijo izdelka oziroma storitve v povpraševanju kupca.

2.2. Prodajalec lahko brez vnaprejšnjega obvestila v program uvede novo blago ali določeno blago izloči iz prodajnega programa, dolžan pa je dobaviti blago, za katerega je že potrdil naročilo.

3. Ponudbe in naročilo

3.1. Vse ponudbe brez ustreznega pisnega naročila kupca so za prodajalca neobvezujoče.

3.2. Prodajalec garantira pogoje iz ponudbe oziroma predračuna samo v okviru veljavnosti ponudbe oziroma predračuna.

3.3. Šteje se, da je naročilo kompletno, ko vsebuje vse podatke, ki so potrebni za proizvodnjo blaga, še posebej, ne pa samo, količino, kakovost, tip, načrt, specifične lastnosti in nameravano uporabo blaga, kraj in čas predvidene dobave. Če kateri od podatkov manjka, se šteje, da sta se stranki v tem delu dogovorili za standardne lastnosti prodajalčevega blaga.

3.4. Blago prodajalec izdela ali dobavi na podlagi vsebine pisnega naročila v katerem se sklicuje na številko ponudbe oziroma predračuna prodajalca in 'SPLOŠNI POGOJI PRODAJE – FOTOVOLTAIKA,INPRO d.o.o.' in pisne potrditve prejema naročila. Telefonsko naročilo je veljavno v primeru, da prodajalec pošlje pisno potrditev naročila. Naročila dobijo veljavnost le z našo pisno potrditvijo.

4. Cene

4.1. Blago, za katerega prodajalec potrdi naročilo, mora dobaviti po ceni, ki je veljala v času naročila. Dogovorjena cena velja za pogoje dogovorjene v Potrdilu naročila. Prodajalec ima pravico spremeniti ceno v primeru kakršnekoli spremembe v količinah, načrtih, specifičnih lastnostih ali nameravani uporabi blaga.

4.2. Vse dajatve vključno z davki, carino, pristojbinami…, so strošek kupca, če ni v Potrditvi naročila dogovorjeno drugače.

5. Definicija delovnega dneva

5.1. »Delovni dan« pomeni časovno obdobje 10 zaporednih ur od 06.00 h zjutraj do 16.00 h zvečer istega dne, vsak dan v tednu od vključno ponedeljka do vključno petka, brez praznikov.

6. Dobavni roki

6.1. Informativni dobavni roki so navedeni v ponudbi oziroma predračunu prodajalca.

6.2. Rok dobave določita prodajalec in kupec sporazumno ob vsakem posameznem naročilu.Končni dobavni rok je določen v potrditvi naročila, ki ga prodajalec pošlje naročniku.

6.3. Prodajalec obvesti kupca o pripravljenosti za montažo in kupcu predloži terminski plan izvedbe. Kupec mora terminski plan potrditi ter skladno z njim omogočiti dostope prodajalcu/izvajalcu do objekta oz. mesta, kjer bo potekala sama izvedba del.

7. Plačilni pogoji

7.1. Običajni plačilni rok je 30 dni od izdaje računa.

7.2. Kupec ob potrditvi naročila prodajalcu / izvajalcu na njegov TRR nakaže 20% avansa celotne kupnine, preostali del kupnine ( preostalih 80%) pa se kupec obvezuje plačati pred prevzemom blaga oziroma po dogovoru.

7.3. V primeru drugačnih plačilnih pogojev, zapisanih v potrditvi naročila ali v sklenjeni pogodbi med prodajalcem in kupcem, veljajo pogoji določeni v potrditvi naročila ali v pogodbi.

7.4. V primeru, da montaža oz. projekt traja daljše časovno obdobje, se prodajalec/izvajalec in kupec dogovorita za izdajanje situacij, vezane na dogovorjeno časovno obdobje. Rok za izstavitev in predložitev situacije je do dogovorjenega datuma, v primeru, da bo situacija predložena po tem dnevu, se šteje kot da je bila predložena v naslednjem mesecu.

7.5. Situacija mora biti potrjena s strani pooblaščene osebe naročnika v roku 8 delovnih dni od uradnega prejema računa. Izvajalec mora izstavljati situacijo in račun v skladu s Pravilnikom o izvajanju davka na dodano vrednost.

7.6. Šteje se, da je plačilo izvršeno, ko je denar na računu prodajalca.

7.7. Prodajalec ima pri zamudah plačil pravico zaračunati zakonske zamudne obresti in vse stroške, ki jih ima v povezavi z izterjavo plačila.

7.8. V primeru nepravočasnih plačil obveznosti bo prodajalec zakasnela plačila razporejal tako,da bo najprej pokril obresti in stroške opomina, šele nato preostale finančne obveznosti.

7.9. V primeru neuspešnega dogovora o poravnavi terjatev, bomo po predhodnem pisnem opominu, plačilo izterjali s tožbo. Strošek vsakega opomina zaračunavamo v znesku 5€.

7.10. Morebitni dodatni enkratni stroški se zaračunavajo takoj po izvedbi. Obseg dodatnih enkratnih stroškov se opredeli v pogodbi ali ob potrditvi naročila.

7.11. V kolikor naročnik ugovarja zaračunanemu znesku, je dolžan nesporni del plačati v dogovorjenem roku. Za nesporni del napiše pisni ugovor v roku 8 delovnih dni od prejema računa.Izvajalec je dolžan na ugovor pisno odgovoriti v roku 8 delovnih dni od prejema ugovora.

8. Prevzem blaga

8.1. Če kupec blaga ne prevzame v roku 14 dni od datuma obvestila o pripravljenosti za prevzem,lahko prodajalec zahteva 0,5 % prodajne vrednosti blaga, ki je v pripravljenosti za prevzem, za vsak začeti teden zamude, kot stroške, ki jih ima prodajalec zaradi zamude kupca pri prevzemu blaga. V primeru zamude pri prevzemu blaga pride nevarnost naključnega poškodovanja ali uničenja blaga na kupca z dnem, ko kupec pride v zamudo.

8.2. Blago, vrnjeno prodajalcu, ne sme imeti drugih poškodb kot reklamiranih ter vrnjeno prodajalcu v dogovorjenem roku.

8.3. Če ima blago napako, ima prodajalec izbiro, da napako odpravi ali da nudi nadomestno storitev oziroma izpolnitev. Vidne napake mora kupec ugovarjati nemudoma oziroma v osmih dneh po prevzemu blaga. V trgovskem prometu veljavna pravila o preiskavi blaga in grajanju napako stanejo veljavna. Če v osmih delovnih dneh po dospetju blaga na dogovorjeni kraj ni podana reklamacija blaga, se šteje, da je blago sprejeto.

9. Obveznosti prodajalca/izvajalca.

9.1. Izvesti dela v dogovorjenem obsegu.

9.2. Strogo spoštovati hišni red in dogovorjene termine izvajanja del.

9.3. Izvajati skupno varstvo pri delu in varstvo pred požarom po internih aktih naročnika.

9.4. Izvajalec je dolžan izvesti pogodbena in morebitna dodatna dela kvalitetno po pogodbenih dokumentih, veljavnih tehničnih predpisih, standardih in normativih, pravilih stroke.

9.5. Izvajalec bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne preiskave. Stroške takih preiskav bo trpel izvajalec, če bodo potrdile sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, sicer pa naročnik.

9.6. Izvajalec je dolžan zavarovati pogodbena dela pri ustrezni zavarovalnici v času gradnje do primopredaje pogodbenih del in predložiti naročniku dokazilo o zavarovanju.

9.7. Izvajalec je dolžan zaščititi vsa izvršena dela pred vremenskimi vplivi in drugimi poškodbami.Prav tako je dolžan skrbeti za varnostne ukrepe na objektu, za delavce, naprave in material po veljavnih predpisih.

9.8. Za časa izvajanja del, mora izvajalec voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo. Ta dva dokumenta služita za obračunavanje del v primeru izdajanja situacij. Naročnik oziroma predstavnik nadzora, je dolžan sproti potrjevati vpise v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.

9.9. Končni pregled opravljenih del in potrditev obračuna opravita pooblaščena predstavnika naročnika/kupca in izvajalca/prodajalca ter nadzornik.

9.10. Pri primopredaji del, je izvajalec dolžan izročiti vso potrebno dokumentacijo vgrajenega materiala, naprav in opreme.

10. Obveznosti kupca/naročnika

10.1. Določi in uskladi termine z izvajalcem del. Določi tudi osebo odgovorno za koordinacijo del.

10.2. Sodeluje pri izdelavi idejne zasnove in posreduje vse potrebne informacije za pridobitev potrebnih dokumentov za priključitev sončne elektrarne v omrežje kot tudi podatke za pridobitev podpor.

10.3. V času montaže v skladu z internimi predpisi omogoči vstopanje osebju izvajalca na mesto montaže.

10.4. Po izvedenih delih in podpisanem primopredajnem zapisniku se odgovornost do uporabe in vzdrževanje sončne elektrarne prenese na naročnika/ kupca.

10.5. Naročnik/ kupec mora opravljena dela potrditi s primopredajnim zapisnikom, ki ga predloži izvajalec/ prodajalec.

10.6. Po izvedenih, podpisanem primopredajnem zapisniku in poravnanih vseh pogodbenih obveznostih, postane naročnik/kupec lastnik sončne elektrarne. S tem se zaveže, da bo z sončno elektrarno ravnal skladno z lastno vestjo in odgovornostjo.

10.7. Po prehodu lastninske pravice na kupca/naročnika vsa odgovornost in stroški v primeru naravnih nesreč (požar, strela, vihar, toča, eksplozija, poplave, plaz, prevelika snežna obremenitev, potres,…) , udarca motornega vozila, padca zračnega plovila, škode v primeru manifestacij in demonstracij, vandalizma, strojeloma, odtujitve komponent sončne elektrarne bremenijo lastnika sončne elektrarne. Prav tako lastnik odgovarja za primere odgovornosti, ki izvira iz naslova sončne elektrarne (padec snega ali ledu, padec elementov sončne elektrarne,…)

11. Lastninski pridržek

11.1. Blago ostane v lasti prodajalca vse do poravnave vseh obveznosti s strani kupca ne glede na njihov temelj.

12. Garancija

12.1. Prodajalec izjavlja, da so vsi uporabljeni materiali prvovrstni. Kupec mora izdelke uporabljati kot dober gospodar in v skladu z navodili prodajalca.

12.2. Prodajalec izda garancijo na izvedena dela in montažo sončne elektrarne za obdobje 2 let.

12.3. Skladno s pogodbo, prodajalec kupcu dostavi garancijske liste vgrajenih komponent. Doba garancije proizvajalca fotonapetostnih komponent je definirana v pogodbi.

12.4. Pri reševanju garancije vgrajene opreme izvajalec/ prodajalec in naročnik/kupec napišeta reklamacijski zapisnik. Reklamacijski zapisnik prodajalec posreduje nosilcu garancije – proizvajalcu opreme.

12.5. Garancija ne velja za izdelke, poškodovane med prevozom, zaradi nestrokovne montaže ali uporabe pod pogoji, ki so nenormalni glede na podatke iz povpraševanja in v primeru neupoštevanja prodajalčevih navodil.

12.6. Nosilec garancije – proizvajalec opreme si pridržuje pravico izbire, ali bo blago z napako nadomestil z novim, ali bo poskrbel za odpravo napake na prvotnem blagu ali ponudil odškodnino.

12.7. Ugovor kupca v zvezi z jamstvom in garancijo ugasne pri kupčevih posegih, popravilih ali poskusih popravil ter tudi v primeru, če to stori nepooblaščeni tretji. Nadomestni deli preidejo v last prodajalca. Prodajalec jamči za popravila, izvedena z njegove strani.

12.8. Iz jamčenja in garancije so izključeni elementi ali deli elementov, ki so podvrženi hitri obrabi ali poškodbi in izdelki, ki niso bili vzdrževani v skladu z veljavnimi navodili prodajalca.

13. Odgovornost

13.1. Prodajalec ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi nastala kupcu kot posledica njegovih zamud pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, še posebej zaradi nepravilnih ali netočnih podatkov, specifikacij, projektov ali katerihkoli drugih informacij, zagotovljenih s strani kupca in ima pravico zahtevati povračilo vseh morebitnih stroškov, izgub ali škode.

13.2. Za škode, ki niso nastale neposredno na blagu, prodajalec ne odgovarja, zlasti ne za izgubljeni dobiček in/ali druge premoženjske in nepremoženjske škode kupca. Opisana omejitev odgovornosti odpade, če se škoda povzroči namenoma ali iz velike malomarnosti. Kolikor je odgovornost izključena ali omejena, to velja tudi za sodelavce, delojemalce, zastopnike in izpolnitvene pomočnike prodajalca.

13.3. Prodajalec/ Izvajalec ne odgovarja za izpad dohodka v primeru nedelovanja sončne elektrarne zaradi napake, ki nastane s strani tretje osebe ali višje sile.

14. Višja sila

14.1. Kot nemožnosti izpolnitve za katere prodajalec ne odgovarja se štejejo okoliščine kot so višja sila, ukrepi državnih organov in drugi dogodki, ki jih ni mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti, torej okoliščine, na katere stranka ne more vplivati. Pomanjkanja materiala na svetovnem trgu se šteje kot višja sila.

14.2. V primeru, da izpolnitev pogodbenih obveznosti postane otežena ali nemogoča zaradi takšnih okoliščin, obveznost preneha za čas, ko je njena izpolnitev otežena ali nemogoča, če nastalih okoliščin ni mogla preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Takšne okoliščine stranko v tem času oproščajo izpolnitve obveznosti in odškodninske odgovornosti zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.

14.3. Stranka, ki uveljavlja nemožnost izpolnitve, mora obstoj takšnih okoliščin, ki izključujejo njeno odgovornost dokazati in o tem obvestiti nasprotno stranko takoj, ko izve za nastop takšnih okoliščin. Na isti način mora stranka obvestiti nasprotno stranko o prenehanju okoliščin, ki so povzročile nemožnost izpolnitve. Če nasprotna stranka ni primerno in takoj obveščena, je stranka,ki uveljavlja nemožnost izpolnitve, odškodninsko odgovorna za nastalo škodo.

14.4. Nemožnost izpolnitve po tej določbi se presoja v skladu z veljavno zakonodajo in sodno prakso.

14.5. Če okoliščina traja več kot 6 mesecev, se prodajalec in kupec dogovorita o spremembi ali razveljavitvi pogodbe oz naročila.

14.6. Prodajalec ne nosi odgovornosti za kakršnokoli zamudo pri izpolnitvi ali neizpolnitev obveznosti iz tega pogodbenega razmerja, v kolikor je zamuda pri izpolnitvi ali neizpolnitev posledica vzrokov izven njegove razumne kontrole in do njih pride brez krivde ali malomarnosti,vključujoč, brez omejitev, nezmožnost dobaviteljev, podizvajalcev in špediterjev ali prodajalca, da izpolnijo svoje obveznosti po tem dogovoru, slednje pod pogojem, da bo prodajalec kupcu posredoval takojšnje pisno obvestilo, z vsemi podrobnostmi o nastanku in razlogih. Datumi izpolnitve obveznosti se podaljšajo za čas, izgubljen zaradi nastanka takšnih razlogov, če imata pogodbeni stranki še interes.

15. Spremenjene okoliščine

15.1. Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke,ali če se zaradi njih ne da doseči namena, v obeh primerih pa v tolikšni meri, da pogodba očitno neustreza več pričakovanjem pogodbenih strank in bi bilo po splošnem mnenju nepravično ohraniti jo v veljavi takšno, kakršna je, lahko stranka, ki ji je izpolnitev obveznosti otežena, oziroma stranka,ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti pogodbe zahteva razvezo pogodbenega razmerja.

15.2. Razveze pogodbenega razmerja ni mogoče zahtevati, če bi bila morala stranka, ki se sklicuje na spremenjene okoliščine, ob sklenitvi pogodbe te okoliščine upoštevati ali če bi se jim bila lahko izognila oziroma, če bi njihove posledice lahko odklonila. V takem primeru je stranka, ki uveljavlja klavzulo o spremenjenih okoliščinah, odškodninsko odgovorna.

15.3. Stranka, ki zahteva razvezo pogodbe, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njene obveznosti.

15.4. Pogodba se ne razveže, če druga stranka ponudi ali privoli, da se ustrezni pogodbeni pogoji pravično spremenijo.

15.5. V primeru, da se pogodba razveže, morata stranki druga drugi vrniti ali poravnati vse prejete storitve. Morebitno zmanjšanje vrednosti se v tem primeru upošteva.

16. Odstop od pogodbe

16.1. Prodajalec je upravičen do odstopa od pogodbe:

 • če je zaradi višje sile, stavke ali siceršnjih okoliščin, ki jih ni sam povzročil, nezmožen izpolniti pogodbene obveznosti;
 • če je kupec pismeno dogovorjeni plačilni rok prekoračil za več kot 14 dni in se ne zmeni za naknadno postavljeni rok;
 • če je stranka iz velike malomarnosti dala neresnične podatke o svojih obveznostih, ki ogrožajo njeno izpolnitveno sposobnost;

16.2. Kupec je upravičen odstopiti od pogodbe:

 • če prodajalec namenoma ali iz velike malomarnosti povzroči, da je dobava ali pa izvedba nemožna;
 • če se prodajalec ne drži tudi naknadnega podaljšanega roka. Naknadni rok da kupec prodajalcu po dogovoru.

16.3. V primeru, da stranki odstopita od pogodbenega razmerja, morata druga drugi vrniti ali poravnati vse prejete storitve. Morebitno zmanjšanje vrednosti se v tem primeru upošteva.

17. Varovanje poslovne skrivnosti

17.1. Stranki se zavezujeta, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja ohranjali kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

17.2. Če obstaja možnost, da se kateri od strank povzroči občutna škoda zaradi izdaje poslovne skrivnosti tudi po prenehanju pogodbenega razmerja, se podatki še naprej ohranjajo kot poslovna skrivnost, v vsakem primeru pa še najmanj 5 (pet) let po prenehanju pogodbe.

17.3. Za poslovno skrivnost štejejo skice, sheme, izračuni, formule, navodila, spiski, dopisi,zapisniki, pogodbene listine in drugi podatki v materializirani ali nematerializirani obliki.

17.4. Stranka zaradi kršenja poslovne skrivnosti po tej določbi odškodninsko odgovarja za materialno in nematerialno škodo.

17.5. Stranki lahko le s pisnim dogovorom določita izjeme od te določbe.

18. Odstop terjatev in obvestila

18.1. Kupec se zavezuje, da ne bo tretjim osebam odstopil nobene terjatve do prodajalca brez njegove predhodne pisne potrditve.18.2. Stranki se strinjata, da se kot pisna štejejo tudi sporočila preko ustreznih sredstev telekomunikacije (fax, elektronska pošta…)

19. Spori

19.1. V primeru, da se s kupcem sklene pogodba, katere določila niso v skladu s temi pogoji, se za urejanje posameznega odnosa uporabljajo določila pogodbe. Ti pogoji pa se uporabljajo za urejanje odnosov, ki jih pogodba ne ureja. V primerih, za katere ti pogoji izrecno določajo, da nasprotni dogovor ni mogoč, se uporablja vsebina teh pogojev.

19.2. Vsi morebitni spori, ki lahko nastanejo v zvezi z veljavno sklenitvijo, kršenjem, prenehanjem in pravnimi razmerji ki izhajajo iz tega pogodbenega razmerja, se bodo reševali sporazumno. Za spore, ki jih ne bo mogoče rešiti na ta način, bo pristojno sodišče v Novem mestu, uporabljala pase bodo določila Obligacijskega zakonika, če med strankama ne bo dogovorjeno drugače.

20. Ostala določila

20.1 Spremembe pogodbe so mogoče le pisno in ob predhodni odobritvi z obeh pogodbenih strani.

20.2. Tako kupec kot prodajalec sta dolžna nemudoma javiti vse spremembe, ki se nanašajo na firmo, sedež, naziv banke preko katere posluje, ipd. in ki so pomembne za normalno poslovanje med pogodbenima strankama.

20.3. Ti splošni pogoji prodaje, dobave in plačil začnejo veljati 3 dni po objavi na spletni strani prodajalca/izvajalca http://www.inpro.si.

20.4. Šteje se, da je posel ničen, če v zvezi s sklenitvijo ali ponudnikom pride do korupcije, ki vpliva ali bi utegnila vplivati na ravnanje pogodbenih strank.

GOR